คณะกรรมการบริหารเครือซีพี

คุณศุภชัย เจียรวนนท์

นางอรุณี วัชรานานันท์

นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์

นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล

นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล

นายธานินทร์ บูรณมานิต

นายภัคพล งามลักษณ์

นายสุขสันต์ เจียมใจสว่างฤกษ์

นายสุขวัฒน์ ด่านเสริมสุข

น.สพ.สุจินต์ ธรรมศาสตร์

นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ

นายบุญชัย โอภาสเอี่ยมลิขิต

นายวิเศษ วิศิษฎ์วิญญู

นายสุเมธ เหล่าโมราพร

ดร. นริศ ธรรมเกื้อกูล

นายสุเมธ ภิญโญสนิท

นายขจร เจียรวนนท์

นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์

นายจิระศักดิ์ เสงี่ยมกิตติกุล

นายจิรากร โกศัยเสวี

นายอติรุฒม์ โตทวีแสนสุข