ซีพีร้อยเรียงความดี

แคมเปญจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่เป็นการผนึกกำลังสร้างสรรค์ความดีงาม สร้างความรัก ความสามัคคี ในวาระครบรอบ 100 ปี เครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่พวกเรายึดมั่นค่านิยม 6 ประการ คือ หลัก 3 ประโยชน์, ทำเร็วและมีคุณภาพ, ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย, ยอมรับการเปลี่ยนแปลง, สร้างสรรค์สิ่งใหม่ และซื่อสัตย์และมีคุณธรรม ซึ่ง 6 ค่านิยมเครือเจริญโภคภัณฑ์ ฝังอยู่ใน DNA ของพนักงานซีพีกว่า 350,000 คน ทั่วโลก ที่เป็นพลังที่เข้มแข็ง เพื่อร่วมกันทำความดี และเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันทำประโยชน์ให้แก่ชุมชนและสังคม เป็นการขยายและส่งต่อความดีให้ขยายวงความดีออกไปเรื่อย

Asian children in local dress are using laptop for education and communication at countryside of Thailand.

ความมุ่งมั่นของซีพี เพื่อผู้คนและชุมชน

hand holding young plant with sunlight. concept eco earth day

ความมุ่งมั่นของซีพี เพื่อโลกของเราใบนี้

Crispy Omelet Topped With Minced Pork and Mixed Vegetables Sauce

ความมุ่งมั่นของซีพี เพื่อ คุณภาพอาหาร และเครื่องดื่ม

ความมุ่งมั่นของซีพี เพื่อ ผู้คนและชุมชน

ตอบแทนคืนสู่ชุมชนของเราอย่างต่อเนื่อง

การก้าวสู่สังคมพึ่งตนเองของผู้คนและชุมชน เป็น 1 ใน 3 ความุ่งมั่นของซีพี เพื่อความยั่งยืน เครือเจริญโภคภัณฑ์ประกาศนโยบายและความมุ่งมั่น ในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ควบคู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ที่มีการสร้างการมีส่วนร่วมกับคู่ค้า เกษตรกร และคนในชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการ พร้อมร่วมพัฒนาแนวทางการดำเนินงานที่ส่งผลบวกต่อชีวิตความเป็นอยู่ โดยให้การสนับสนุนและส่งเสริมนำศักยภาพขององค์กร ทั้งทรัพยากร บุคลากร และองค์ความรู้ มาสนับสนุนคู่ค้า เกษตรกร และคนในชุมชนเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกและบรรเทาผลกระทบเชิงลบในสังคม และการสร้างความร่วมมือและเครือข่ายพันธมิตร ผสานความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรตลอดห่วงโซ่คุณค่าของบริษัท รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมพัฒนาแนวทางการดำเนินงานที่ช่วยส่งเสริมการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน

ซีพี-เมจิ มอบคอมพิวเตอร์-ศูนย์การเรียนรู้ Robotics and Coding 5 โรงเรียน ใน จ.สระบุรี
ซีพี-เมจิ มุ่งมั่นการพัฒนาเยาวชนสู่ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 มอบคอมพิวเตอร์ ศูนย์การเรียนรู้ Robotics and Coding
คอนเน็กซ์ อีดี ซีพีมุ่งมั่นเพื่อผู้คนและชุมชน ซีพีร้อยเรียงความดี
ซีพีเอฟ ปั้น “ยุวนวัตกร” เติมทักษะ Coding น้องๆ โครงการ “คอนเน็กซ์ อีดี”
สร้างผู้นำรุ่นใหม่ด้านเกษตร เพื่อความยั่งยืน - ซีพีร้อยเรียงความดี 2565
มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ตอบแทนคุณแผ่นดิน พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างผู้นำรุ่นใหม่ด้านเกษตร

ความมุ่งมั่นของซีพี เพื่อโลกของเราใบนี้

ซีพีร้อยเรียงความดี ร้อย รักษ์โลก โดยเครือซีพีได้ตั้งเป้าหมายปลูกต้นไม้ 20 ล้านต้น เพื่อนำไปสู่การเป็นองค์กรที่ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2573 ในวันสิ่งแวดล้อมโลก เหล่าบรรดาเครือข่ายคู่ค้าของซีพีจะร่วมมือกันปลูกต้นไม้เพื่อสร้างอนาคตสีเขียวให้กับคนรุ่นต่อไป

ความมุ่งมั่นของซีพี เพื่อ
คุณภาพอาหารและเครื่องดื่ม

ผู้บริหารซีพี ร้อยเรียงความดี