ซีพีร้อยเรียงความดี มุ่งมั่นเพื่อโลกของเราใบนี้

ความมุ่งมั่นของซีพี

ความมุ่งมั่นของซีพี ร้อยเรียงความดี เพื่อโลกของเราใบนี้ มุ่งหวังให้โลกใบนี้ดีขึ้น โดยริเริ่มโครงการและให้การสนับสนุนโครงการต่างๆที่ มีส่วนร่วมอนุรักษ์ป่าไม้ เพิ่มพื้นที่ป่า พื้นที่ป่าชายเลน พื้นที่ป่าในกรุง รวมถึงการสนับสนุนกล้าไม้ต่างๆ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และฟื้นฟูระบบนิเวศน์ รวมถึงใส่ใจสิ่งแวดล้อมและการลดมลพิษ พร้อมพัฒนาชุมชนโดยเข้าไปสนับสนุนตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ในการทำเกษตรหมุนเวียน ลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยว เลือกปลูกพืชมูลค่าสูง และพัฒนาผลผลิตสู่วิสาหกิจชุมชน ตลอดจนสามารถต่อยอดไปสู่กิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ให้เกิดความยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม

ภายใต้ “โครงการซีพีร้อยรักษ์โลก” ที่เครือเจริญโภคภัณฑ์และบริษัทในเครือฯ ร่วมกันร้อยเรียงความดีสู่สังคม ซึ่งการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว เป็นเรื่องหลักที่ต้องดำเนินการ โดยรวมพลังทุกกลุ่มธุรกิจในเครือฯ ให้ร่วมกัน ร้อยเรียงความดี สู่สังคมและประเทศชาติ ในโครงการ “CP ร้อยเรียงความดี ร้อย รักษ์ โลก” ด้วยการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศไทยและโลกของเรา โดยเครือซีพีได้ตั้งเป้าหมายปลูกต้นไม้ 20 ล้านต้น เพื่อนำไปสู่การเป็นองค์กรที่ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2573

ภายใต้โครงการ “ซีพีร้อยรักษ์โลก” ที่เครือเจริญโภคภัณฑ์และบริษัทในเครือฯ ร่วมกันร้อยเรียงความดีสู่สังคม ส่งเสริมอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้สู่ชุมชน และยังเป็นการขับเคลื่อนนโยบายดำเนินการปลูกต้นไม้เพื่อลดโลกร้อน และบรรลุเป้าหมายการปลูกต้นไม้ให้ได้ 20 ล้านต้นภายในปี 2573 ตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ทั้งด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และค่านิยม 3 ประโยชน์ ของเครือเจริญโภคภัณฑ์