เครือเจริญโภคภัณฑ์ ทำธุรกิจในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม ตั้งแต่อุตสาหกรรมดั้งเดิม เช่น เกษตรกรรม ไปจนถึงอุตสาหกรรมไฮเทคใหม่ๆ เช่น e-commerce และเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งมีทั้งบริษัทที่จดทะเบียนและไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

จากการทำธุรกิจที่หลากหลายทำให้เห็นโอกาสในการทำธุรกิจใหม่ๆ พร้อมทั้งสามารถพัฒนาธุรกิจให้สามารถแข่งขันในตลาดที่มีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้ ซึ่งสิ่งที่สำคัญก็คือ ใช้ความหลากหลายของธุรกิจมามาผนึกกำลัง และผสานประโยชน์เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการที่มีมูลค่าที่ดียิ่งขึ้นให้แก่ลูกค้า

เครือเจริญโภคภัณฑ์มีการดําเนินธุรกิจที่หลากหลาย ตั้งแต่ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจสื่อสารและโทรคมนาคม ธุรกิจอีคอมเมิร์ซและดิจิทัล ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจยานยนต์และอุตสาหกรรม ธุรกิจยาและเวชภัณฑ์ ไปจนถึงธุรกิจการเงินและการธนาคาร ซึ่งเครือฯ ได้บูรณาการประโยชน์ด้านต่างๆ จากแต่ละกลุ่มธุรกิจเข้าด้วยกัน เพื่อขยาย พลประโยชน์ และส่งมอบคุณค่าที่ยั่งยืนให้แก่ประเทศ ประชาชน และบริษัทสืบไป

คุณธนินท์ เจียรวนนท์ – ประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์

คุณธนินท์ เจียรวนนท์ - ประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ | ผู้บริหารเครือซีพี
คุณธนินท์ เจียรวนนท์ – ประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ | ผู้บริหารเครือซีพี

คุณธนินท์ เจียรวนนท์ – ประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ | ผู้บริหารเครือซีพี

ข้อคิดค่านิยม 3 ประโยชน์จาก ท่านประธานอาวุโส ธนินท์ เจียรวนนท์

“เครือเจริญโภคภัณฑ์เติบโตมาได้ถึง 100 ปี สิ่งสำคัญต้องรู้จักตอบแทนคุณแผ่นดิน ด้วยหลักการที่เครือฯ ยึดมั่นในปรัชญา 3 ประโยชน์ ที่ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติ ประชาชน และองค์กรเป็นลำดับสุดท้าย”

รายละเอียด เพิ่มเติม

คุณสุภกิต เจียรวนนท์ – ประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์

คุณสุภกิต เจียรวนนท์ - ประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ | ผู้บริหารเครือซีพี
คุณสุภกิต เจียรวนนท์ – ประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ | ผู้บริหารเครือซีพี

คุณสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์

เน้นย้ำ การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ยึดมั่น “ค่านิยมองค์กร 6 ประการ” มุ่งมั่นสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติ ประชาชน และบริษัทฯ ในทุกๆ ประเทศที่เครือเจริญโภคภัณฑ์เข้าไปลงทุนประกอบธุรกิจ

รายละเอียด เพิ่มเติม

คุณศุภชัย เจียรวนนท์ – ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์

คุณศุภชัย เจียรวนนท์ - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ | ผู้บริหารเครือซีพี
คุณศุภชัย เจียรวนนท์ – ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ | ผู้บริหารเครือซีพี

คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ | ผู้บริหารเครือซีพี

“เราจะเป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญในการลดโลกร้อน ตามที่เราได้ประกาศความมุ่งมั่นว่าจะเป็น “องค์กรที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์” มุ่งมั่นเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ยั่งยืนและมีคุณค่า”

รายละเอียด เพิ่มเติม

คณะกรรมการบริหาร

ในการดำเนินธุรกิจ เครือเจริญโภคภัณฑ์ยึดมั่นในการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรมจริยธรรม โดยปลูกฝังให้พนักงานทุกคนเป็นคนดี ยึดมั่นในจรรณยาบรรณธุรกิจ นโยบายและแนวปฎิบัติในการดำเนินงาน อีกทั้งสร้างคนเก่งแห่งอนาคตเพื่อต่อยอดความสามารถในการบริหารธุรกิจอย่างยั่งยืน

รายละเอียด เพิ่มเติม

8 สายธุรกิจหลัก ครอบคลุม 14 กลุ่มธุรกิจ เครือเจริญโภคภัณฑ์

ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร
กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม และอาหาร (บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)), กลุ่มธุรกิจเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยและผลิตภัณฑ์อารักขาพืช (บริษัท เจียไต๋ จำกัด), กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม และอาหาร (C.P. CHINA), กลุ่มธุรกิจการค้า ระหว่างประเทศ (บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด), กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด, บริษัท เจริญโภคภัณฑ์วิศวกรรม จำกัด, บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ การเกษตร จำกัด), กลุ่มธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง(บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป) และกลุ่มธุรกิจการค้า วัตถุดิบ อาหารสัตว์ (บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน))

ธุรกิจค้าปลีก
กลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจำหน่าย ในประเทศไทยปัจจุบันประกอบด้วย 3 ธุรกิจหลัก คือ ค้าปลีก ค้าส่ง และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ได้แก่ ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ศูนย์จำหน่ายสินค้าส่งแม็คโคร ผลิตและจำหน่ายเบเกอรี่ อาหารพร้อมรับประทานและอาหารสำเร็จรูป บริการการเงิน การศึกษา โลจิสติกส์ สารสนเทศ และสื่อการตลาด ส่วนในประเทศจีน ผู้นำการให้บริการห้างค้าปลีกในประเทศจีน และช้อปปิ้งมอลล์ในนาม ‘Lotus’

ธุรกิจสื่อสารและโทรคมนาคม
ผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคม และเทคโนโลยีดิจิทัล ครบวงจรรายแรกในประเทศไทย และเป็นผู้นำด้านธุรกิจคอนเวอร์เจนซ์

ธุรกิจอีคอมเมิร์ซและดิจิทัล
ผู้ให้บริการดิจิทัลแพลตฟอร์มด้านฟินเทค อีคอมเมิร์ซ และบริการดิจิทัลโซลูชั่น รวมถึงพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านความปลอดภัย และบริการเทคโนโลยีด้านไอที ที่ปรึกษาธุรกิจและผู้ให้บริการตลาดกลาง การค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Procurement) การประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) คลังความรู้และคลาวด์

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย ดำเนินกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ด้านเช่าและขาย การโรงแรม ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ การบริหารงานทรัพยากรอาคาร และนิคมอุตสาหกรรม ในประเทศจีน มีบริษัท Shanghai Kinghill Limited พัฒนาศูนย์การค้าครบวงจร ‘Super Brand Mall’ และบริษัท Chia Tai Land Co., Ltd. พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ให้บริการที่ปรึกษา และการบริหารจัดการโครงการ

ธุรกิจยานยนต์และอุตสาหกรรม
ร่วมดำเนินธุรกิจกับผู้ผลิตรถยนต์ และมอเตอร์ไซค์ชั้นนำในประเทศไทยและประเทศจีน

ธุรกิจยาและเวชภัณฑ์
กลุ่มบริษัท ไซโนไบโอฟาร์มา จำกัด เป็นองค์กรด้านเวชภัณฑ์ และนวัตกรรมของประเทศจีน ประกอบด้วย ศูนย์พัฒนาและวิจัย ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาประเภทต่างๆ เคมีภัณฑ์ ยาจีนที่ทันสมัย และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพอื่นๆ มีความเชี่ยวชาญด้านยารักษาโรคตับอักเสบ โรคหัวใจ โรคระบบทางเดินหายใจ โรคกระดูกและข้อ เป็นต้น มีความร่วมมือกับสถาบันเภสัชกรรมชั้นนำ ทั้งในประเทศจีนและต่างประเทศ เพื่อขยายธุรกิจหลักของกลุ่ม ให้ครอบคลุมการดูแลสุขภาพมากขึ้น

ธุรกิจการเงินและการธนาคาร
เครือฯ ร่วมมือกับกลุ่มบริษัทชั้นนำ ด้านการธนาคาร การเงิน และประกันภัยแบบครบวงจรระดับนานาชาติ ในประเทศจีนมี Ping An Insurance (Group) ประกอบด้วยธุรกิจหลัก 3 กลุ่ม ได้แก่ ธุรกิจประกันภัยการธนาคาร และการลงทุน CITIC Group Corporation และ Zheng Xin Bank Company Limited ผู้ให้บริการด้านการเงิน และ ITOCHU Corporation ผู้จัดการการเงิน รวมถึงการลงทุนทางธุรกิจ ในญี่ปุ่นและต่างประเทศ