ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด

CP for Good Deeds - Khun Suphachai Chearavanont - CEO

สารจากประธานคณะผู้บริหาร

ปี 2564 ที่ผ่านมาเป็นอีกปีหนึ่งที่เต็มไปด้วยความยาก ลำบากจากมรสุม COVID 19 ที่ยังคงแพร่ระบาดอย่าง ต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังเป็นปีที่ต้องเผชิญกับความ ท้าทายที่เป็นระดับโลกในหลายประเด็น อาทิ การ เปลี่ยนแปลงของโลกดิจิทัล นวัตกรรมที่ก้าวกระโดด การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค การเข้าสู่ สังคมผู้สูงวัย และที่สำคัญคือการเปลี่ยนแปลงของ สภาพภูมิอากาศที่ทั่วโลกต่างตระหนักและถือเป็นวาระ เร่งด่วนที่เพิกเฉยไม่ได้ เหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อ เศรษฐกิจ สังคม ธุรกิจ รวมไปถึงวัฒนธรรม และชีวิต ความเป็นอยู่ของทุกผู้คนบนโลกใบนี้

เครือเจริญโภคภัณฑ์ เติบโตก้าวสู่ปีที่ 100 ด้วยการสานต่อค่านิยม องค์กรทั้ง 6 ประการครอบคลุมถึงความกตัญญูและการสร้างสรรค์ ประโยชน์ให้กับทุกประเทศที่ไปลงทุน ให้กับประชาชนและสังคม สุดท้ายเกิดประโยชน์ต่อองค์กรอย่างยั่งยืน ทั้งนี้เครือฯ ยังได้มุ่งเน้น ในด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการ ทุจริตและคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ พร้อมทั้งส่งเสริมการดำเนินงานที่ สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีรวมถึงเป็นไปตามหลักการ พัฒนาที่ยั่งยืน ที่คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนในทุกมิติทั้ง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ถือเป็นรากฐานที่แข็งแกร่ง นำไปสู่การเติบโตใน 100 ปีที่ 2 ของเครือซีพี ซึ่งมุ่งหวังตั้งใจสร้างสรรค์ สิ่งดีงามและมีคุณค่าตอบสนองชุมชน สังคม และประเทศชาติ ต่อไป ตามปณิธานของผู้ก่อตั้งและผู้สืบสานธุรกิจขององค์กรในทุกยุคทุกสมัย his da enroll bu wa ทั้งนี้ หากปราศจากเป้าหมาย ก่อนที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้น เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ดำเนินการและบรรลุเป้าหมายตามที่ได้ประกาศ ไว้ตั้งแต่ปี 2559 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี ทำให้ องค์กรเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ทั้งนี้เพื่อให้องค์กรสามารถต่อยอด การสร้างคุณค่าเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ปี 2554 เครือฯ จึงกำหนด เป้าหมายใหม่ที่ท้าทายมากขึ้น โดยมุ่งสู่การพัฒนาเป้าหมายที่ยั่งยืน 2573 หรือ CP, Grop SsaailyGas 2030 โดยเป้าหมายการ พัฒนาที่ยั่งยืนดังกล่าวมีความสอดคล้องกับแนวโน้มกระแสก เปลี่ยนแปลงของโลกเป็นอย่างมาก เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าทิศทางการ ดำเนินธุรกิจของเครือฯ ภายใต้เป้าหมายความยั่งยืนที่กำหนดไว้นี้จะ สรรค์สร้างประโยชน์ทั้งแก่ประเทศไทยและทุกประเทศที่เครือฯ เข้าไป ลงทุน รวมถึงสร้างความสุข สร้างรอยยิ้มแก่ประชาชน ชุมชน สังคม ใน ประเทศนั้น ๆ

นอกจากนี้ ปี 2564 เป็นปีที่เครือฯ สามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ใน หลายด้าน และต้องขอบคุณหลายองค์กรรวมทั้งองค์กรในระดับ นานาชาติที่มอบรางวัลและให้การยอมรับ แต่ทั้งนี้ต้องดีกว่าความ สำเร็จที่เกิดขึ้นเป็นความร่วมมือจากหลายภาคส่วน โดยเฉพาะเครือฯ ได้เข้าร่วมการประเมินด้านความยั่งยืนของ S&P Global และได้รับการ จัดอันดับให้เป็นที่ 3 ในกลุ่มอุตสาหกรรม Industrial Conglomerate และยังได้รับการจัดอันดับในระดับ S&P Global Bronze Class ใน The Sustainability Yearbook 2022 ความสำเร็จที่ได้รับในครั้งนี้เกิดขึ้นจาก ความมุ่งมั่นของผู้บริหารและพนักงานทุกคนในเครือฯ ร่วมแรงร่วมใจ กันท่าให้มีผลการดำเนินงานที่ดี ตอกย้ำการเป็นผู้นำธุรกิจไทยที่มุ่งสู่ องค์กร นน่านความยั่งยืนระดับโลก” และในปีเดียวกันนี้ได้รับการ พิจารณาให้เป็น “บริษัทที่มีจริยธรรมมากที่สุดในโลกประจำปี 2564” หรือ “World’s Most Ethical Companies 2021” จาก Ethisphere สถาบัน ระดับโลกในด้านการประเมินมาตรฐานการดำเนินธุรกิจที่มีจริยธรรม ทั้งยังได้รับคัดเลือกให้เป็นองค์กรผู้นำด้านความยั่งยืน “Global Compact Lead” จากประชาชาติ สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นใน การประกอบธุรกิจภายใต้หลักการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ

ก้าวต่อไปของเครือเจริญโภคภัณฑ์ นอกจากการดำเนินธุรกิจอย่าง ยั่งยืน โดยคำนึงถึงสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมแล้ว เครือฯ จะ มุ่งมั่นสร้างองค์กรแห่งนวัตกรรม คิดค้นพัฒนาสินค้าและบริการให้มี คุณภาพดียิ่งขึ้น เราสัญญาว่าผู้คนจะสามารถเข้าถึงอาหารและแหล่ง ความรู้ที่เป็นอาหารสมองที่มีคุณภาพ เราจะพัฒนาบุคลากรให้เป็นคน ดีคนเก่ง มีทักษะดิจิทัล เพื่อเป็นแรงพลังสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจ ของเครือฯ ให้เติบโตยั่งยืนสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวม แน่นอนที่สุดเราจะขยายธุรกิจที่ตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของ โลกและพฤติกรรมมนุษย์ เราจะเป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญในการลดโลก ร้อน ตามที่เราได้ประกาศความมุ่งมั่นว่าจะเป็น “องค์กรที่มุ่งสู่ความ เป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) ภายในปี 2573 และมุ่งสู่ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) ภายใน ปี 2593” มุ่งมั่นเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ยั่งยืนและมีคุณค่า เช่น การลดการ ปล่อยก๊าซเรือนกระจก การลดความเหลื่อมล้ำ เป็นต้น รวมถึงการเดิน หน้าขับเคลื่อนโครงการเพื่อความยั่งยืน เพื่อสังคม และประเทศชาติ ในทุกแห่งที่เราไปลงทุน เพื่อให้ธุรกิจของเรามีส่วนช่วยเหลือสังคมให้ มากที่สุด

ท่ามกลางการเผชิญหน้ากับวิกฤต COVID-19 ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นจนถึง ปัจจุบัน เครือเจริญโภคภัณฑ์มุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่อยู่เคียงข้างสังคม ไทย เครือฯ และทุกกลุ่มในเครือฯ ได้ร่วมกันร้อยเรียงความดีส่งมอบ ความห่วงใยช่วยเหลือประชาชนคนไทยในยามวิกฤตมากมายหลาย โครงการ อาทิ โครงการซีพร้อยเรียงใจสู้ภัย COVID-19 มอบเสบียง อาหารน้ำดื่มและการสื่อสารแก่โรงพยาบาลสนามเพื่อแบ่งเบาภาระ ด้านสาธารณสุข คิดเป็นมูลค่ากว่า 200 ล้านบาท และยังเดินหน้าแจก จ่ายหน้ากากอนามัยซีพีแก่บุคลากรทางการแพทย์ กลุ่มเปราะบาง และ ประชาชน จนถึงปัจจุบันนับได้กว่า 31 ล้านชิ้น และยังได้ผนึกกำลังกลุ่ม บริษัทในเครือฯ ร่วมกับพันธมิตรกว่า 100 องค์กรแจกอาหารจำนวน 2 ล้านกล่องในโครงการ “ครัวปั่นอิ่ม ชีพร้อยเรียงใจสู้ภัย COVID-19 รวมถึงโครงการ “ซีพี ในปลูก ฟ้าทะลายโจร” ที่เครือฯ ปลูก ฟ้าทะลายโจรบนที่ดิน 100 ไร่ใน จ.สระบุรี นำมาผลิตเป็นยาสมุนไพร ฟ้าทะลายโจร 30 ล้านแคปซูล ส่งมอบแก่ประชาชนเพื่อช่วยเสริม ภูมิคุ้มกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 เป็นต้น

ในโอกาสนี้ ผมขอขอบคุณทุกคนในทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการขับ เคลื่อนด้านความยั่งยืนของเครือฯ ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงและ ความท้าทายอย่างมาก ทั้งในด้านความเหลื่อมล้ำที่มากขึ้น การปรับตัว สู่ดิจิทัล และความท้าทายทางด้านสิ่งแวดล้อม เครือเจริญโภคภัณฑ์จะ มุ่งมั่นขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลงโดยใช้เทคโนโลยีใหม่ การส่งเสริม และพัฒนาบุคลากร การสร้างความเปลี่ยนแปลงเพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนสืบไป

ความมุ่งมั่นของผู้บริหาร

เราจะเป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญในการลดโลกร้อน ตามที่เราได้ประกาศความมุ่งมั่นว่าจะเป็น “องค์กรที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์” มุ่งมั่นเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ยั่งยืนและมีคุณค่า

คุณศุภชัย เจียรวนนท์
ประธานคณะผู้บริหาร
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด

ซีอีโอเครือซีพี “ศุภชัย เจียรวนนท์” Shape อนาคตประเทศไทยรับวันสิ่งแวดล้อมโลก ประกาศ 2 เป้าหมายท้าทายระดับโลก นำทัพทุกกลุ่มธุรกิจในเครือมุ่งสู่การเป็นองค์กร Zero Waste และ Zero Carbon
คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ซีอีโอซีพี ประกาศร่วมลดโลกร้อน บนเวที UN Global Compact Leaders Summit 2021