ประธานกรรมการ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด

เน้นย้ำ การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ยึดมั่น “ค่านิยมองค์กร 6 ประการ” มุ่งมั่นสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติ ประชาชน และบริษัทฯ ในทุกๆ ประเทศที่เครือเจริญโภคภัณฑ์เข้าไปลงทุนประกอบธุรกิจ

CP for Good Deeds - Khun Soopakij Chearavanont - Chairman

สารจากประธานกรรมการ

ตลอดระยะเวลากว่า 2 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน โลกก็ยังเผชิญกับ ความท้าทายอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าสถานการณ์ COVID-19 ที่ยืดเยื้อ จะเริ่มคลี่คลายลงบ้างในหลายประเทศ แต่ผลกระทบทางด้าน เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมก็ยังคงอยู่ ในขณะที่ความขัดแย้ง ด้านภูมิรัฐศาสตร์ได้ก่อตัวขึ้นและสร้างผลกระทบเพิ่มเติมต่อด้าน เศรษฐกิจและห่วงโซ่อุปทานของวัตถุดิบสำคัญ ๆ ของโลก ในสถานการณ์ที่ท้าทายนี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์ในฐานะผู้ผลิตอาหาร ระดับโลกตระหนักถึงความรับผิดชอบอันสำคัญยิ่ง ในการมีส่วนร่วม สร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและห่วงโซ่การผลิตที่ยั่งยืน เพื่อส่งมอบอาหารคุณภาพดี สะอาด ปลอดภัย ส่งเสริมโภชนาการ และสุขภาพที่ดีให้กับสังคมชุมชนทั่วโลก ไปพร้อมกับการป้องกัน และรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ประกอบด้วยผู้บริหาร เพื่อน พนักงาน ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ คู่ค้าและผู้มีส่วนร่วมในสังคม ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ได้ร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับ ผลกระทบและฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนในประเทศต่าง ๆ ที่เครือฯ ประกอบธุรกิจอย่างไม่ย่อท้อในกว่า 2 ปีที่ผ่านมา สืบสานค่านิยม องค์กร 6 ประการของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่ประกอบด้วย การ ยอมรับการเปลี่ยนแปลง การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ การทำเรื่องยากให้ เป็นเรื่องง่าย การทำเร็วและมีคุณภาพ บนพื้นฐานของคุณธรรม และความซื่อสัตย์ โดยมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจเพื่อตอบแทนคุณประเทศ ชาติ สร้างสรรค์ประโยชน์ให้กับประชาชนและบริษัทเพื่อการเติบโต อย่างยั่งยืน และในปี 2564 เราได้ยกระดับแผนยุทธศาสตร์ทางด้านความยั่งยืนขององค์กร ให้สอดคล้องกับบริบทความยั่งยืนของโลก ที่ท้าทายมากขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงจากการบังคับใช้นโยบายระดับ ชาติและระดับโลกที่อาจส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจ ลดความเสี่ยง จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เสริมสร้างความแข็งแกร่ง ของห่วงโซ่อุปทานของเราทั่วโลก ส่งเสริมการบริหารงานภายใต้ หลักการบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครัด และ มุ่งสร้างผู้นำที่ดีและเก่งรุ่นใหม่เพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนองค์กร รับมือกับการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ อีกทั้งเร่งการนำเทคโนโลยี มาปรับใช้กับทุกส่วนของธุรกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ระดับโลกภายใต้การเปลี่ยนแปลงอย่างผันผวน เตรียมความพร้อม ก้าวสู่การดำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ

ในวาระที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ดำเนินธุรกิจผ่านวิกฤตและความ เนื้ ท้าทายต่าง ๆ มาถึงปีที่ 100 ในปี 2564 นี้ ผมขอขอบพระคุณท่าน ๆ ผู้บริหารอาวุโสและขอขอบคุณเพื่อนพนักงานทุกคนในทุกประเทศ ในความรักองค์กร ความมุ่งมั่นทุ่มเท เสียสละและอดทน ร่วมกัน สร้างพัฒนาการที่ยั่งยืน ทำให้เครือเจริญโภคภัณฑ์สามารถก้าวข้าม ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากและเต็มไปด้วยความท้าทายตลอดมา ผม ขอขอบคุณลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ คู่ค้าและผู้มีส่วนร่วมในสังคม ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ในความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ การสนับสนุน และความร่วมมือร่วมใจกันอย่างต่อเนื่อง เหล่านี้คือพลังสำคัญที่จะ ขับเคลื่อนเครือเจริญโภคภัณฑ์ให้ก้าวสู่ศตวรรษหน้าได้อย่างมั่นใจ บรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้าง ประโยชน์ให้กับประเทศชาติ ประชาชน และองค์กรได้อย่างยั่งยืน

ความมุ่งมั่นของผู้บริหาร

” เราได้ยกระดับแผนยุทธศาสตร์ทางด้านความยั่งยืนขององค์กรให้สอดคล้องกับบริบทความยั่งยืนของโลกที่ท้าทายมากขึ้น เพื่อการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ ลดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และเป็นบริษัทชั้นนำที่ขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืน

คุณสุภกิต เจียรวนนท์
ประธานกรรมการ
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด