ประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์

คุณธนินท์ เจียรวนนท์ - ประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ ซีพี ร้อยเรียงความดี (CP for Good Deeds)

ข้อคิดค่านิยม 3 ประโยชน์จาก ท่านประธานอาวุโส ธนินท์ เจียรวนนท์

“เครือเจริญโภคภัณฑ์เติบโตมาได้ถึง 100 ปี สิ่งสำคัญต้องรู้จักตอบแทนคุณแผ่นดิน ด้วยหลักการที่เครือฯ ยึดมั่นในปรัชญา 3 ประโยชน์ ที่ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติ ประชาชน และองค์กรเป็นลำดับสุดท้าย”

สารจากประธานอาวุโส

ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน สถานการณ์ความไม่แน่นอนล้วนเป็นสัจธรรมที่สามารถเกิดขึ้นได้ ตลอดเวลา ซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างรวดเร็วรุนแรงต่อมวล มนุษยชาติในทุกประเทศทั่วโลกให้ต้องเผชิญกับความท้าทายใหม่ ๆ อย่างไม่มีวันสิ้นสุด ดังเช่น การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ตลอดช่วงระยะเวลาสองปีที่ผ่านมา คือ ตั้งแต่ปี 2563 ต่อเนื่องมา จนถึง ปี 2564 ได้ก่อให้เกิดความเสียหายและความยากลำบากครั้ง ใหญ่ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม แต่ผมอยากให้ทุกคนมองเห็น ปัญหาที่ต้องเผชิญในทุกครั้งว่าเป็นเรื่องปกติที่พร้อมจะมาเยี่ยม เยือนเราได้ตลอดเวลา และวิกฤตการณ์คือการสร้างโอกาส การ ระบาดของโรค COVID-19 ได้ทำให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมดิจิทัล อย่างเต็มรูปแบบ ถือเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญที่ผลักดันให้ผู้บริโภค จำเป็นต้องเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีออนไลน์อย่างจริงจัง ไม่ว่าจะมี ความพร้อมหรือไม่ก็ตาม ทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ ดำรงชีวิตไปจากวิถีเดิมอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน เครือเจริญ โภคภัณฑ์ จึงต้องขับเคลื่อนองค์กรเพื่อสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้น ในทุกกลุ่มธุรกิจ อีกทั้งยังต้องมีความสามารถที่จะปรับตัวและตอบ สนองต่อทุกสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว เพื่อก้าว ให้ทันกับความต้องการของผู้บริโภคที่มีความผันแปร ด้วยการส่ง มอบคุณค่าผ่านผลิตภัณฑ์และธุรกิจบริการที่ตรงใจและมีคุณภาพ

ตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจที่ผ่านมา เครือเจริญโภคภัณฑ์มี ความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาศักยภาพขององค์กรให้เกิดความยั่งยืน ในทุกมิติ ปัจจุบันสามารถขยายการลงทุนกลายเป็นองค์กรขนาด ใหญ่ ครอบคลุม 14 กลุ่มธุรกิจ ใน 21 ประเทศทั่วโลก มีการดำเนิน กิจการที่หลากหลายทั้งอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ

หนึ่งในกลยุทธ์หลักสำคัญในการสร้างความยั่งยืน คือ การนำจุด แข็งหรือข้อได้เปรียบ อันเป็น “อาวุธ” ที่ทรงประสิทธิภาพในการ สร้างความสำเร็จให้กับแต่ละกลุ่มธุรกิจในทุกประเทศทั่วโลกที่เครือ เจริญโภคภัณฑ์ เข้าไปลงทุนมาถ่ายทอด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ เพื่อกลุ่มธุรกิจอื่นจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปกับการลองผิดลอง ถูกซ้ำอีก และสามารถนำองค์ความรู้นั้นมาสร้างสรรค์บูรณาการต่อ ยอดให้เกิดการใช้ประโยชน์ เป็นการผนึกกำลังองค์กรทั้งองคาพยพ ให้มีความเป็นหนึ่งเดียว ด้วยการแบ่งปันทรัพยากร องค์ความรู้ เพื่อช่วยยกระดับธุรกิจสู่การแข่งขันในระดับสากล เสริมสร้าง ศักยภาพการบริหารงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ อันเป็นส่วน สำคัญอย่างยิ่งในการทำให้เครือเจริญโภคภัณฑ์มุ่งสู่เป้าหมายความ ยั่งยืนและก้าวไปสู่การเป็นองค์กรระดับโลกด้วยความภาคภูมิใจ

เครือเจริญโภคภัณฑ์ มีความเชื่อมั่นว่าเมื่อฐานรากขององค์กรมี ความแข็งแกร่ง ย่อมส่งผลให้ฐานรากของสังคมและประเทศชาติมี ความแข็งแกร่งมั่นคงด้วยเช่นกัน

ผมในนามของ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ขอขอบคุณ ทุกท่านที่ให้ความเชื่อมั่นและให้การสนับสนุนที่ดีมาโดยตลอด เครือเจริญโภคภัณฑ์ จะยึดมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ด้วยการบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล ควบคู่กับการกำกับ ดูแลกิจการที่ดีด้วยความโปร่งใส มุ่งสร้างมูลค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย ทุกภาคส่วนด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการเติบโตของ องค์กรที่มั่นคง และเพื่อสร้างสังคมแห่งการอยู่ร่วมกันที่ยั่งยืนต่อไป

ความมุ่งมั่นของผู้บริหาร

ตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจที่ผ่านมา เครือเจริญโภคภัณฑ์มีความมุ่งมั่น ตั้งใจที่จะพัฒนาศักยภาพขององค์กรให้เกิดความยั่งยืนในทุกมิติ

นายธนินท์ เจียรวนนท์
ประธานอาวุโส
เครือเจริญโภคภัณฑ์

เกี่ยวกับ โครงการ ซีพีร้อยเรียงความดี

ซีพีร้อยเรียงความดี เป็นแคมเปญของการผนึกกำลังสร้างสรรค์ความดีงาม สร้างความรัก ความสามัคคี ในวาระครบรอบ 100 ปี เครือเจริญ โภคภัณฑ์ ที่พวกเรายึดมั่นค่านิยม 6 ประการ ด้วยการยึดมั่นค่านิยม 6 ประการ คือ

  1. สามประโยชน์
  2. ทำเร็วและมีคุณภาพ
  3. ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย
  4. ยอมรับการเปลี่ยนแปลง
  5. สร้างสรรค์สิ่งใหม่
  6. ซื่อสัตย์และมีคุณธรรม

6 ค่านิยมของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ฝังอยู่ใน DNA ของพนักงานซีพีกว่า 350,000 คน ทั่วโลก ซึ่งจะเป็นพลังที่เข้มแข็ง เพื่อร่วมกันทำความดี และเป็นส่วนหนึ่งในการ่วมกันทำประโยชน์ให้แก่ชุมชนและสังคม เป็นการขยายและส่งต่อความดีให้ขยายวงความดีออกไปเรื่อยๆ

CP ร้อยเรียงความดี ขอชวนคนซีพีมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อความดีของเครือเจริญโภคภัณฑ์

มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของ “ซีพี ร้อยเรียงความดี” ที่ทีมรณรงค์ได้ช่วยกันส่งต่อความภาคภูมิใจผ่านทาง E-Mail signature , Facebook Photo และการรณรงค์ค่านิยม 6 ประการผ่านผู้บริหารระดับสูงของเครือฯ