ความมุ่งมั่นของซีพี ด้านคุณภาพอาหารและเครื่องดื่ม

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ผลิตวัตถุดิบและอาหาร คัดเลือกวัตถุดิบคุณภาพดี สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐานสูงระดับโลก ซีพี อร่อยใส่ใจ ปลอดภัย ทุกขั้นตอน

อาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัยมาจากการควบคุมกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารในระดับสากลอย่างเคร่งครัด

คุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า

พฤติกรรมของผู้บริโภคที่ใส่ใจในอาหารที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย รวมถึงสนใจตัวช่วยในการดูแลสุขภาพมากขึ้น โดยเน้นบริโภคอาหารที่สดใหม่ ผ่านการปรุงแต่งให้น้อยที่สุด นอกเหนือไปจากรสชาติ ความหลากหลาย และความสะดวกสบาย จากแนวโน้มพฤติกรรมเหล่านี้ จึงเกิดเป็นความท้าทายในการผลิตและจำหน่ายสินค้าของบริษัทที่ต้องตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั้งในด้านคุณภาพ ความปลอดภัย คุณค่าทางโภชนาการ และความอร่อยไปพร้อมๆ กัน อีกทั้งภาครัฐยังมีการออกกฎหมายอาหารเพิ่มมากขึ้น เพื่อยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยในอาหารที่จัดจำหน่ายในประเทศ ตลอดจนคุ้มครองผู้บริโภค ดังนั้น หากสินค้าของบริษัทมีคุณภาพ และความปลอดภัยไม่สอดคล้องตามข้อกฎหมาย หรือความคาดหวังของลูกค้า อาจทำให้ไม่สามารถจัดจำหน่ายได้ เสียชื่อเสียง และกระทบต่อผลการดำเนินงาน

การรับรองมาตรฐานอาหารของซีพีเอฟ

ปี 2564

มีเป้าหมายการตรวจรับรองโดยหน่วยงานอิสระภายนอก (Third Party) และขยายผลให้ครอบคลุมธุรกิจไก่เนื้อส่งออกและธุรกิจเป็ดเนื้อภายในปี 2565 เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีสู่ผู้บริโภคอย่างสม่ำเสมอ

ปี 2562

ประกาศใช้มาตรฐานอาหารซีพีเอฟนำร่องในสายธุรกิจไก่เนื้อและเป็ด โดยเริ่มนำไปปฏิบัติใช้ในสายธุรกิจไก่เนื้อครบวงจร ครอบคลุมธุรกิจอาหารสัตว์ ธุรกิจการเลี้ยงสัตว์-แปรรูป ธุรกิจอาหาร และมีการตรวจรับรองจากหน่วยงานอิสระภายนอก (Third Party)

ปี 2560

ริเริ่มโครงการมาตรฐานอาหารซีพีเอฟ (CPF Food Standard) ภายใต้ นโยบายคุณภาพ ซีพีเอฟ โดยร่วมกับสถาบันมาตรฐานอังกฤษ (British Standards Institution: BSI) สร้างมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ความปลอดภัยอาหารและการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน ตลอดกระบวนการผลิตแบบครบวงจรของซีพีเอฟ เพื่อให้เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก โดยบูรณาการการดำเนินงานตามมาตรฐานสากลต่างๆ อันได้แก่ มาตรฐานด้านคุณภาพ ความปลอดภัยอาหาร และอาหารยั่งยืน ที่เราได้รับการรับรอง ดังนี้

มาตรฐานเหล่านี้ช่วยให้เราสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมส่งมอบคุณค่าผลิตภัณฑ์ที่ดีสู่ผู้บริโภคได้อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคและได้รับการยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

บริษัทฯ ยังเพิ่มความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของวัตถุดิบ โดยการตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานสากล จากหน่วยงานภายในและภายนอกตลอดทั้งกระบวนการผลิต และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ถึงวัตถุดิบ แหล่งที่มาของสุกร ช่วยยืนยันได้ถึงผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรปลอดยาปฏิชีวนะ ล่าสุด บริษัทฯ ยังนำเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) มาเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับข้อมูลต่างๆ ช่วยให้การบริหารจัดการฟาร์มและการจัดการด้านสวัสดิภาพสัตว์มีประสิทธิภาพ และเพิ่มความโปร่งใสในการตรวจประเมินยีนดื้อยาปฏิชีวนะในฟาร์ม อีกด้วย

การขับเคลื่อนการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างรับผิดชอบและสมเหตุผลในกระบวนการเลี้ยงสัตว์ของซีพีเอฟ สอดคล้องกับเป้าหมายของกรมปศุสัตว์ ในการลดปริมาณการใช้ยาต้านจุลชีพสำหรับสัตว์ในประเทศไทย เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย และช่วยส่งเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมอาหารไทยเป็นที่ยอมรับบนเวทีโลก

หากเพื่อนๆ หรือหน่วยงานมี โปรโมชั่นหรือสิทธิพิเศษของพนักงานในเครือซีพี และ กิจกรรมของพนักงาน หรือ ชมรมต่างๆ คำชี้แจงเรื่องเร่งด่วนที่ต้องการประชาสัมพันธ์ติดต่อกองบรรณาธิการ wearecp.com ที่อีเมล์ [email protected]

เครดิตบทความและรูปภาพ: PR CPF, CP All