ความมุ่งมั่นของซีพี ด้านคุณภาพอาหารและเครื่องดื่ม

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”) ดำเนินงานด้านสุขภาพและโภชนาการที่ดีภายใต้นโยบายสุขภาพและโภชนาการ ครอบคลุมกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร การเข้าถึงข้อมูลและการสื่อสาร อาทิ กระบวนการผลิตอาหารที่สอดคล้องระเบียบ ข้อบังคับและมาตรฐานของประเทศ การแสดงรายละเอียดบนฉลากผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจน รวมถึงการส่งเสริมกิจกรรมการเข้าถึงสุขภาพวะที่ดีสำหรับผู้บริโภค รวมถึงการส่งเสริมกิจกรรมการเข้าถึงสุขภาวะที่ดีสำหรับผู้บริโภค บริษัทร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอก แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ขอคำปรึกษา ร่วมวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มอาหารเพื่อสุขภาพ เช่น ผลิตภัณฑ์อาหารปราศจากน้ำตาลไม่แต่งสีไม่มีไขมันอาหารเสริมไฟเบอร์ และธาตุเหล็ก เป็นต้น รวมถึงคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพจากแหล่งที่มาที่มีความรับผิดชอบ ได้รับการรับรอง และสามารถตรวจสอบได้สำหรับผลิตภัณฑ์ดัดแปลงพันธุกรรม (Genetically Modified Organisms : GMOs)

ซีพี มุ่งมั่นเพื่อโภชาการที่ดี

นอกจากนี้ บริษัทกำหนดกลยุทธ์สร้างการรับรู้ของลูกค้า โดยปรับภาพลักษณ์ของร้าน 7-Eleven การจัดเรียงสินค้าประเภทอาหารเพื่อสุขภาพให้ผู้บริโภคเข้าถึงได้สะดวกมากขึ้น พร้อมทั้งจัดแคมเปญกระตุ้นการบริโภคสินค้ากลุ่มสุขภาพและโภชนาการ (Health and Nutrition Product) นอกจากนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 บริษัทกำหนดมาตรการรักษาความสะอาดและความปลอดภัย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในร้าน 7-Eleven อาทิ ทำความสะอาดพื้นที่สัมผัสอย่างสม่ำเสมอ กำหนดพื้นที่การให้บริการเพื่อรักษาระยะห่าง กำหนดให้ลูกค้าทุกท่านสวมหน้ากากอนามัย และตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าร้าน ตลอดจนการให้ความรู้และสื่อสารกับพนักงานเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด และทำความสะอาดมือทุกครั้งก่อนสัมผัส และจัดเตรียมสินค้า

หลักเกณฑ์ผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

บริษัทมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ โดยกำหนดหลักเกณฑ์ผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่

  1. สินค้าอาหารที่ผ่านการรับรองหรือผ่านหลักเกณฑ์ของ “ทางเลือกสุขภาพ” หรือ Thai Healthier Logo ที่ให้การรับรองโดยสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดล
  2. อาหารที่มีการเพิ่ม หรือลดหรือหราศจากสารอาหารตามที่กฎหมายหรือมาตรฐานที่ยอมรับ เช่น ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 182) พ.ศ.2541
  3. ผักและผลไม้สด หรืออาหารที่คงสภาพสารอาหารที่เป็นประโยชน์ทางธรรมชาติหรือผ่านการแปรรูปน้อยหรืออาหารที่รับประทานแล้วได้โภชนาการครบถ้วนและพลังงานที่เหมาะสมใน 1 มื้อ
  4. อาหารทางการแพทย์ Functional Food หรือ Food Supplement ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 238) พ.ศ.2544 และตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 293) พ.ศ.2548

หากเพื่อนๆ หรือหน่วยงานมี โปรโมชั่นหรือสิทธิพิเศษของพนักงานในเครือซีพี และ กิจกรรมของพนักงาน หรือ ชมรมต่างๆ คำชี้แจงเรื่องเร่งด่วนที่ต้องการประชาสัมพันธ์ติดต่อกองบรรณาธิการ wearecp.com ที่อีเมล์ [email protected]

เครดิตบทความและรูปภาพจาก PR CPF: