คอนเน็กซ์ อีดี ซีพีมุ่งมั่นเพื่อผู้คนและชุมชน ซีพีร้อยเรียงความดี
โครงการคอนเน็กซ์ อีดี ซีพีมุ่งมั่นเพื่อผู้คนและชุมชน ซีพีร้อยเรียงความดี

โครงการ “คอนเน็กซ์ อีดี” CPF ปั้น “ยุวนวัตกร” เติมทักษะ Coding น้องๆ ร.ร.บ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา) จ.นครราชสีมา

“การศึกษา คือรากฐานของการพัฒนาประเทศ ถือว่ามีความสำคัญมาก และรากฐานของการพัฒนาประเทศจะเข้มแข็ง มั่นคงได้ ทุกภาคส่วนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา” ดร.อนงค์ อมรรัตนเศรษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา) สะท้อนมุมมองต่อความสำคัญของความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อยกระดับการพัฒนาการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดในการขับเคลื่อนการยกระดับการศึกษาของไทย ภายใต้ความมุ่งมั่นของมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา “คอนเน็กซ์ อีดี” (CONNEXT ED)

คอนเน็กซ์ อีดี ซีพีมุ่งมั่นเพื่อผู้คนและชุมชน ซีพีร้อยเรียงความดี
คอนเน็กซ์ อีดี ซีพีมุ่งมั่นเพื่อผู้คนและชุมชน ซีพีร้อยเรียงความดี

โรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา) จังหวัดนครราชสีมา เป็นโรงเรียนขยายโอกาสที่เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีจำนวนนักเรียน 547 คน โรงเรียนเข้าร่วมโครงการคอนเน็กซ์ อีดี โดยมี บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ สนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการ “ยุวนวัตกร” ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 มุ่งเน้นให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด การวางแผน ความคิดสร้างสรรค์ และสร้างทักษะให้นักเรียนในการเขียนโปรแกรมควบคุมบอร์ดสมองกล รวมไปถึงการนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการศึกษาต่อ ใช้ในชีวิตประจำวัน และประกอบอาชีพ

คอนเน็กซ์ อีดี ซีพีมุ่งมั่นเพื่อผู้คนและชุมชน ซีพีร้อยเรียงความดี
คอนเน็กซ์ อีดี ซีพีมุ่งมั่นเพื่อผู้คนและชุมชน ซีพีร้อยเรียงความดี

ดร.อนงค์ ผู้อำนวยการ ร.ร.บ้านบุ กล่าวว่า โครงการยุวนวัตกรเป็นโครงการที่ตอบโจทย์เด็กไทยยุคใหม่ ที่จะต้องมีทักษะ เข้าถึงเทคโนโลยี ซึ่งปัจจุบันนักเรียนมีความสนใจในเรื่องดังกล่าว แต่โรงเรียนยังขาดทรัพยากรและอุปกรณ์ ต้องขอขอบคุณซีพีเอฟและมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา เข้ามาสนับสนุนทำให้โรงเรียนมีการพัฒนาและมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่น่าพอใจ ทำให้นักเรียนมีทักษะด้านเทคโนโลยี ก้าวทันต่อโลกศตวรรษที่ 21 และในอนาคตคาดหวังว่านวัตกรน้อยมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนด้านเทคโนโลยี และชุมชนนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพได้

คอนเน็กซ์ อีดี ซีพีมุ่งมั่นเพื่อผู้คนและชุมชน ซีพีร้อยเรียงความดี
คอนเน็กซ์ อีดี ซีพีมุ่งมั่นเพื่อผู้คนและชุมชน ซีพีร้อยเรียงความดี

ด้านคุณครูธงชัย ขำเทศเจริญ คุณครูผู้รับผิดชอบโครงการยุวนวัตกร กล่าวว่า โครงการยุวนวัตกรดำเนินการจัดการเรียนการสอนกับกลุ่มสนใจหรือกลุ่มยุวนวัตกร ในรายวิชาชุมนุมคอมพิวเตอร์ โดยมีการเรียนการสอนในชั่วโมง และการฝึกอบรม โดยการเรียนจะเป็นการใช้บอร์ดสมองกลในการควบคุมการเปิดปิดอุปกรณ์ เช่น การใช้แสงในการควบคุมการเปิดปิด การใช้อุณหภูมิในการเปิดปิดพัดลม การใช้ IOT ในการเปิดปิดหลอดไฟ และจัดการเรียนการสอนในรายวิชา การควบคุมบอร์ดสมองกล โดยใช้บอร์ดสมองกล KidBright ซึ่งจะเป็นการเรียนรู้การทำงานของอุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่างๆ ทั้ง Input และ Output แล้วเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของเซ็นเซอร์ต่างๆ เช่น การเขียนโปรแกรมควบคุมเซ็นเซอร์วัดระยะห่าง เมื่อนักเรียนได้เรียนรู้แล้วจะนำความรู้เหล่านี้ไปใช้ในรายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ เช่น เซ็นเซอร์วัดระยะห่าง นำไปสร้างโครงงานเรื่องเครื่องกั้นรถอัตโนมัติ โครงงานเรื่องโรงจอดรถอัตโนมัติ หรือเซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุ นำไปสร้างโครงงานเรื่องถังขยะอัตโนมัติ โครงงานเรื่องอ่างล้างมืออัตโนมัติ เป็นต้น

คอนเน็กซ์ อีดี ซีพีมุ่งมั่นเพื่อผู้คนและชุมชน ซีพีร้อยเรียงความดี
คอนเน็กซ์ อีดี ซีพีมุ่งมั่นเพื่อผู้คนและชุมชน ซีพีร้อยเรียงความดี

“รู้สึกดีใจและขอขอบคุณซีพีเอฟที่ให้การสนับสนุนงบประมาณ เพื่อใช้สำหรับเป็นสื่อการเรียนการสอน ทำให้เด็กๆ ได้รับความรู้เพิ่มเติมจากสื่ออุปกรณ์ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณให้ทางโรงเรียน รวมทั้งการจัดกิจกรรมอบรมต่างๆ นอกจากนี้ เด็กๆ ยังสามารถนำไปใช้ในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เช่น การทำโครงการในระดับชั้น ปวช. ปวส. นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน” คุณครูผู้รับผิดชอบโครงการยุวนวัตกรกล่าว

คอนเน็กซ์ อีดี ซีพีมุ่งมั่นเพื่อผู้คนและชุมชน ซีพีร้อยเรียงความดี
คอนเน็กซ์ อีดี ซีพีมุ่งมั่นเพื่อผู้คนและชุมชน ซีพีร้อยเรียงความดี

นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ สะท้อนถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้จากทักษะการ Coding สามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันทั้งที่โรงเรียนและที่บ้าน

คอนเน็กซ์ อีดี ซีพีมุ่งมั่นเพื่อผู้คนและชุมชน ซีพีร้อยเรียงความดี
คอนเน็กซ์ อีดี ซีพีมุ่งมั่นเพื่อผู้คนและชุมชน ซีพีร้อยเรียงความดี

ด.ช.ไพศาล ดอนเกษม หรือ น้องหยาง อายุ 15 ปี กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) กล่าวว่า ได้เรียนรู้กระบวนการทำบอร์ดสมองกล KidBright และนำมาใช้ประโยชน์ได้จริง เช่น ระบบเปิดและปิดไฟอัตโนมัติที่เราติดตั้งที่โรงเรียน และผมได้นำไปใช้ที่บ้านด้วย นอกจากนี้ โครงการยุวนวัตกรทำให้ผมได้รับความรู้เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถใช้เป็นพื้นฐานการเรียนรู้ต่อไปในสายอาชีพ ดีใจที่โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากซีพีเอฟและคอนเน็กซ์ อีดี ทำให้นักเรียนมีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ดีขึ้น

ด้าน ด.ช.บุลฤทธิ์ หิลแก้ว หรือ น้องนิว อายุ 14 ปี กำลังศึกษาชั้น ม.2 ที่มีโอกาสได้เรียนรู้ และฝึกเขียนบอร์ดสมองกลในโครงการยุวนวัตกร และได้ฝึกทดลองทำโครงงานเครื่องกั้นรถอัตโนมัติ หรือการใช้ IOT ในการเปิดปิดหลอดไฟ ซึ่งได้นำไปใช้ประโยชน์กับที่บ้านด้วย ขอขอบคุณซีพีเอฟและโครงการคอนเน็กซ์ อีดี ที่มอบโอกาสให้โรงเรียนของเรา ทำให้เราได้คิดค้นสิ่งใหม่ๆ และได้ความรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปได

คอนเน็กซ์ อีดี ซีพีมุ่งมั่นเพื่อผู้คนและชุมชน ซีพีร้อยเรียงความดี
คอนเน็กซ์ อีดี ซีพีมุ่งมั่นเพื่อผู้คนและชุมชน ซีพีร้อยเรียงความดี

ทั้งนี้ ซีพีเอฟเป็น 1 ใน 12 บริษัทเอกชนที่ร่วมก่อตั้งมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา ซึ่งปัจจุบันมีโรงเรียนภายใต้การดูแล 298 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ และสระบุรี โดยในปี 2566 เน้นส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิชาการ วิชาชีพและเทคโนโลยี เพิ่มคุณภาพการเรียนการสอน และส่งเสริมการนำทักษะใหม่ๆ และเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับโลกในศตวรรษที่ 21 มาใช้ เช่น การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในรูปแบบโค้ด (Coding) การจัดการเรียนการสอนภายใต้โครงการ Proactive teacher for active learning และโครงการ STEM Education เพื่อยกระดับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านผู้เรียน ด้านการมีส่วนร่วม ด้านผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา ด้านหลักสูตรและการสอน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มุ่งสร้างเด็กดีและเด็กเก่ง ตามเป้าหมายของคอนเน็กซ์ อีดี

หากเพื่อนๆ หรือหน่วยงานมี โปรโมชั่นหรือสิทธิพิเศษของพนักงานในเครือซีพี และ กิจกรรมของพนักงาน หรือ ชมรมต่างๆ คำชี้แจงเรื่องเร่งด่วนที่ต้องการประชาสัมพันธ์ติดต่อกองบรรณาธิการ wearecp.com ที่อีเมล์ [email protected]

เครดิตบทความและรูปภาพ: PR CPF (https://www.wearecp.com/cpf-2023-02-20/)