การจัดการเศษอาหาร เพื่อลดปัญหาการเกิดขยะอาหาร (Food Waste) ภายใต้หลักการ Reduce – Recharge – Reborn ประกอบด้วย Reduce เป็นการลดการสูญเสียอาหาร (Food Loss) และการเกิดขยะอาหาร (Food Waste) ReCharge

ร่วมเติมพลังงานชีวิต แก่ผู้ที่ขาดแคลนให้สู้ต่อไป ด้วยมื้ออาหารปลอดภัย สด สะอาด จากกระบวนการจัดการอาหารส่วนเกิน (Food Surplus) อย่างถูกหลักอนามัยและสู่การปรุงตามหลักโภชนาการที่เหมาะสม จนได้มื้ออาหารคุณภาพสำหรับทุกคน (Food Security for ALL) และ ReBorn คือ ร่วมสร้างชีวิตใหม่ ทั้งคนและผลิตภัณฑ์ ตลอดจนบรรจุภัณฑ์ เพื่อเติมความสมดุลแก่ระบบนิเวศตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน พร้อมทั้งยกระดับสู่การเปลี่ยนแปลงในระบบอาหารที่ยั่งยืน (Food System Transformation) ตามเป้าหมาย Zero Food Waste to landfill ภายในปี 2030 สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs) ข้อที่ 2 คือ การขจัดความหิวโหย ข้อที่ 12 คือ การส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน และข้อที่ 17 คือ การสร้างความร่วมมือระดับสากลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ซีพี ออลล์ ประกาศนโยบาย “CP All Food Waste Management” เพื่อบริหารจัดการสินค้าอาหารใกล้หมดอายุให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน นำร่องเกาะสมุย โมเดลรับวันสิ่งแวดล้อมโลก

รับวันสิ่งแวดล้อมโลก!! 5 มิถุนายน 2563 ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่นในประเทศไทย ประกาศเปิดโครงการขับเคลื่อนนโยบาย “CP All Food Waste Management” ต่อยอดโครงการ 7 Go Green (เซเว่น โก กรีน) เปลี่ยนสินค้าอาหารใกล้หมดอายุให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน ตามแนวทาง circular economy เฟสแรกจับมือภาคประชาสังคม พัฒนาเกาะสมุย โมเดลเพื่อร่วมกันศึกษาพัฒนาให้เป็นต้นแบบด้านการบริหารจัดการสินค้าหมดอายุ โดยเฉพาะสินค้าประเภทอาหารสด

นายธานินทร์ บูรณมานิต กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทยกล่าวว่าหลังจากประสบความสำเร็จในการร่วมรณรงค์ลด ละเลิกใช้ถุงพลาสติกในช่วงที่ผ่านมากับองค์กรชั้นนำของประเทศหลายแห่ง ในปีนี้ซีพี ออลล์จึงได้ขยายภารกิจด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของประเทศโดย ถือฤกษ์ในโอกาส “วันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2563” ประกาศนโยบายขับเคลื่อนโครงการใหม่ “CP All Food Waste Management” เพื่อขยายโครงการ 7 Go Green หรือโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเซเว่น อีเลฟเว่นไปสู่การบริหารจัดการสินค้าใกล้หมดอายุให้เป็นประโยชน์กับชุมชนและสังคม เพื่อลดปัญหาขยะจากอาหารใกล้หมดอายุ (food waste)

โดยเฟสแรกได้ร่วมมือกับภาคประชาสังคม สถานศึกษา หน่วยงานในพื้นที่พัฒนาการจัดการ Food waste บนพื้นที่เกาะสมุย จ.สุราษฏร์ธานี เพื่อร่วมกันศึกษาเรียนรู้และพัฒนาให้เป็น สมุยโมเดลต้นแบบการบริหารจัดการอาหารเสื่อมสภาพ และบรรจุภัณฑ์พลาสติกจากร้าน 7-11 เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากเครือข่ายภาคประชาสังคมในพื้นที่เกาะสมุย ประกอบด้วย 1.ศูนย์การเรียนรู้ขยะมีค่า 2.เครือข่ายรวมพลาสติกเพื่อสิ่งแวดล้อม 3.ป้านุ้ย-ลุงเจตต์ ( นางเตือนใจ สมวงค์ ) มือปราบขยะแห่งเกาะสมุย

นายธานินทร์ กล่าวต่อไปว่า ด้วยปณิธาน “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน” ซีพี ออลล์มุ่งมั่นที่จะร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โครงการ “CP All Food Waste Management” มีแผนจะพัฒนาต่อยอดไปยังพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเปิดรับพันธมิตรร่วมอุดมการณ์ เพื่อร่วมขับเคลื่อนโครงการให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดและก่อให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมต่อชุมชน

ทั้งนี้ การจัดการ Food Waste เป็นหนึ่งภารกิจที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ของประเทศไทย และของโลก Sustainable Development Goals: SDGs) ตามกรอบขององค์การสหประชาชาติ (UN)

การสร้างคุณค่า ปราศจากขยะ

ในปี พ.ศ.2593 (ค.ศ. 2050) ประชากรโลกจะเพิ่มขึ้นมากกว่า 9 พันล้านคน1 ทำให้โลกอาจต้องเผชิญกับปัญหา การขาดแคลนทรัพยากรที่นำมาผลิตอาหาร ในขณะที่ปัจจุบันทั่วโลกมีอาหารถูกทิ้งราวร้อยละ 30 จากจำนวนที่ผลิตมาเพื่อการบริโภค คิดเป็นปริมาณ 1,300 ล้านตันต่อปี2 และขยะอาหารเหล่านี้ทำให้เกิดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกราวร้อยละ 8 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด ไม่เพียงขยะอาหารเองที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บรรจุภัณฑ์อาหารก็เป็นปัญหามลพิษที่สำคัญในทะเล ประมาณร้อยละ 10 ของขยะพลาสติกที่พบในทะเลมาจากบรรจุภัณฑ์อาหาร3 ก่อให้เกิดการปนเปื้อนของพลาสติกในห่วงโซ่อาหาร ของมนุษย์ และจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ทำให้ขยะบรรจุภัณฑ์พลาสติกเพิ่มสูงขึ้นจากการสั่งอาหารกลับบ้านและการจัดส่งสินค้า/บริการถึงที่ (Delivery) เพื่อร่วมแก้ปัญหาดังกล่าว รวมถึงเป็นการสร้างความมั่นคงด้านอาหารและสมดุลสิ่งแวดล้อม ซีพีเอฟจึงนำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาบูรณาการตลอดห่วงโซ่คุณค่าของบริษัท

หากเพื่อนๆ หรือหน่วยงานมี โปรโมชั่นหรือสิทธิพิเศษของพนักงานในเครือซีพี และ กิจกรรมของพนักงาน หรือ ชมรมต่างๆ คำชี้แจงเรื่องเร่งด่วนที่ต้องการประชาสัมพันธ์ติดต่อกองบรรณาธิการ wearecp.com ที่อีเมล์ [email protected]

เครดิตบทความและรูปภาพ: PR CPF, CP All