ซีพี มุ่งมั่นเพื่อผู้คนและชุมชน ก้าวสู่สังคมพึ่งตนเอง

การก้าวสู่สังคมพึ่งตนเองของผู้คนและชุมชน เป็น 1 ใน 3 ความุ่งมั่นของซีพี เพื่อความยั่งยืน เครือเจริญโภคภัณฑ์ประกาศนโยบายและความมุ่งมั่น ในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ควบคู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ที่มีการสร้างการมีส่วนร่วมกับคู่ค้า เกษตรกร และคนในชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการ พร้อมร่วมพัฒนาแนวทางการดำเนินงานที่ส่งผลบวกต่อชีวิตความเป็นอยู่ โดยให้การสนับสนุนและส่งเสริมนำศักยภาพขององค์กร ทั้งทรัพยากร บุคลากร และองค์ความรู้ มาสนับสนุนคู่ค้า เกษตรกร และคนในชุมชนเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกและบรรเทาผลกระทบเชิงลบในสังคม และการสร้างความร่วมมือและเครือข่ายพันธมิตร ผสานความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรตลอดห่วงโซ่คุณค่าของบริษัท รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมพัฒนาแนวทางการดำเนินงานที่ช่วยส่งเสริมการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน

การประกอบธุรกิจของซีพีเอฟเชื่อมโยงกับเกษตรกรรายย่อยและผู้ประกอบการรายย่อยเป็นจำนวนมาก บริษัทจึงตระหนักถึงบทบาทการมีส่วนร่วมจัดการประเด็นทางสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อย รวมถึงผู้เปราะบาง เพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี เพิ่มพูนความรู้และทักษะที่จำเป็น สนับสนุนคู่ค้าธุรกิจและชุมชนในการเตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทายทั้งในปัจจุบันและอนาคต ด้วยเชื่อว่าความตั้งใจจริงในการยกระดับคุณภาพชีวิต คือ จุดเริ่มต้นที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลง ส่งผลลัพธ์ที่ดีอย่างยั่งยืน

แนวทางการดำเนินงานของซีพี เพื่อผู้คนและชุมชน

นโยบายและความมุ่งมั่น
ประกาศความมุ่งมั่นและกำกับดูแลด้านสิทธิมนุษยชน ด้วยนโยบายที่เกี่ยวข้องกับด้านสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงานของบริษัท เพื่อแสดงความชัดเจนในการต่อต้านการละเมิดกฎหมายด้านสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงานอย่างเป็นรูปธรรม

การสร้างการมีส่วนร่วม
กับคู่ค้า เกษตรกร และคนในชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการ พร้อมร่วมพัฒนาแนวทางการดำเนินงานที่ส่งผลบวกต่อชีวิตความเป็นอยู่

การสนับสนุนและส่งเสริม
นำศักยภาพขององค์กร ทั้งทรัพยากร บุคลากร และองค์ความรู้ มาสนับสนุนคู่ค้า เกษตรกร และคนในชุมชนเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกและบรรเทาผลกระทบเชิงลบในสังคม

การสร้างความร่วมมือและเครือข่ายพันธมิตร
ผสานความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรตลอดห่วงโซ่คุณค่าของบริษัท รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมพัฒนาแนวทางการดำเนินงานที่ช่วยส่งเสริมการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน

การปลูกฝังและสื่อสาร
ปลูกฝังการเคารพด้านสิทธิมนุษยชนในองค์กรผ่านนโยบายที่เกี่ยวข้องและสื่อสารนโยบายฯ กับพนักงานและคู่ค้าธุรกิจ เพื่อเสริมความเข้มแข็งด้านสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน

การประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน
ตรวจประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อระบุและปรับปรุงการจัดการด้านสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน กับบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในทุกๆ 3 ปี

การรับเรื่องร้องเรียน
เปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส พร้อมทั้งนำประเด็นมาพิจารณาในการบริหารจัดการเพื่อรับมือและดำเนินการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ

การติดตามและเปิดเผยผลการดำเนินงาน
ด้านสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงานเพื่อเสริมความเข้มแข็งด้านสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน พร้อมเปิดเผยสู่สาธารณะในช่องทางต่างๆ อย่างโปร่งใส

การทบทวนเพื่อพัฒนา
ปรับปรุงแผนการบริหารจัดการเพื่อรับมือกับผลกระทบและดำเนินการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ

หากเพื่อนๆ หรือหน่วยงานมี โปรโมชั่นหรือสิทธิพิเศษของพนักงานในเครือซีพี และ กิจกรรมของพนักงาน หรือ ชมรมต่างๆ คำชี้แจงเรื่องเร่งด่วนที่ต้องการประชาสัมพันธ์ติดต่อกองบรรณาธิการ wearecp.com ที่อีเมล์ [email protected]

เครดิตบทความและรูปภาพ: PR CPF, CP All, CPF Worldwide