ซีพีมุ่งมั่น เพื่อความยั่งยืน

ซีพี มุ่งมั่นส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพให้แก่ผู้บริโภคทั่วทุกมุมโลก ครัวโลก เป็นวิสัยทัศน์หลักของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ด้วยการดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพในด้านคุณค่า ทางโภชนาการ รสชาติและความปลอดภัย สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ โดยมุ่งมั่นในการสร้างธุรกิจตามพื้นที่ยุทธศาสตร์ และ ให้ความสำคัญในการสร้างกระบวนการผลิตที่ทันสมัยได้มาตรฐานระดับสากล ใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรม และสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างที่เหมาะสม ด้วยความใส่ใจในผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

ความมุ่งมั่นของซีพี เพื่อผู้คนและชุมชน

Asian children in local dress are using laptop for education and communication at countryside of Thailand.

ความมุ่งมั่นของซีพี เพื่อผู้คนและชุมชนที่ยั่งยืน การก้าวสู่สังคมพึ่งตนเองของผู้คนและชุมชน เป็น 1 ใน 3 ความุ่งมั่นของซีพี เพื่อความยั่งยืน เครือเจริญโภคภัณฑ์ประกาศนโยบายและความมุ่งมั่น ในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ควบคู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ที่มีการสร้างการมีส่วนร่วมกับคู่ค้า เกษตรกร และคนในชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการ พร้อมร่วมพัฒนาแนวทางการดำเนินงานที่ส่งผลบวกต่อชีวิตความเป็นอยู่ โดยให้การสนับสนุนและส่งเสริมนำศักยภาพขององค์กร ทั้งทรัพยากร บุคลากร และองค์ความรู้ มาสนับสนุนคู่ค้า เกษตรกร และคนในชุมชนเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกและบรรเทาผลกระทบเชิงลบในสังคม และการสร้างความร่วมมือและเครือข่ายพันธมิตร ผสานความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรตลอดห่วงโซ่คุณค่าของบริษัท รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมพัฒนาแนวทางการดำเนินงานที่ช่วยส่งเสริมการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน

ความมุ่งมั่นของซีพี เพื่อโลกของเราใบนี้

hand holding young plant with sunlight. concept eco earth day

ความมุ่งมั่นของซีพี ร้อยเรียงความดี เพื่อโลกของเราใบนี้ มุ่งหวังให้โลกใบนี้ดีขึ้น โดยริเริ่มโครงการและให้การสนับสนุนโครงการต่างๆที่ มีส่วนร่วมอนุรักษ์ป่าไม้ เพิ่มพื้นที่ป่า พื้นที่ป่าชายเลน พื้นที่ป่าในกรุง รวมถึงการสนับสนุนกล้าไม้ต่างๆ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และฟื้นฟูระบบนิเวศน์ รวมถึงใส่ใจสิ่งแวดล้อมและการลดมลพิษ พร้อมพัฒนาชุมชนโดยเข้าไปสนับสนุนตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ในการทำเกษตรหมุนเวียน ลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยว เลือกปลูกพืชมูลค่าสูง และพัฒนาผลผลิตสู่วิสาหกิจชุมชน ตลอดจนสามารถต่อยอดไปสู่กิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ให้เกิดความยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม

ภายใต้ “โครงการซีพีร้อยรักษ์โลก” ที่เครือเจริญโภคภัณฑ์และบริษัทในเครือฯ ร่วมกันร้อยเรียงความดีสู่สังคม ซึ่งการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว เป็นเรื่องหลักที่ต้องดำเนินการ โดยรวมพลังทุกกลุ่มธุรกิจในเครือฯ ให้ร่วมกัน ร้อยเรียงความดี สู่สังคมและประเทศชาติ ในโครงการ “CP ร้อยเรียงความดี ร้อย รักษ์ โลก” ด้วยการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศไทยและโลกของเรา โดยเครือซีพีได้ตั้งเป้าหมายปลูกต้นไม้ 20 ล้านต้น เพื่อนำไปสู่การเป็นองค์กรที่ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2573

ความมุ่งมั่นของซีพี เพื่อคุณภาพอาหารและเครื่องดื่ม

Crispy Omelet Topped With Minced Pork and Mixed Vegetables Sauce

ซีพีเอฟขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน ภายใต้กลยุทธ์ ซีพีเอฟ 2030 ปฏิบัติการขับเคลื่อนความยั่งยืน (CPF 2030 Sustainability in Action) ซึ่งพัฒนาจาก 3 เสาหลักสู่ความยั่งยืน ได้แก่ “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่” เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสร้างสรรค์คุณค่าให้แก่สังคม คืนสมดุลให้แก่ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน นํ้า ป่า ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นสําคัญของการผลิตอาหาร ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และปรัชญา 3 ประโยชน์ บนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ และหลักสากล 10 ประการตามแนวทางข้อตกลงแห่งสหประชาชาติ

หากเพื่อนๆ หรือหน่วยงานมี โปรโมชั่นหรือสิทธิพิเศษของพนักงานในเครือซีพี และ กิจกรรมของพนักงาน หรือ ชมรมต่างๆ คำชี้แจงเรื่องเร่งด่วนที่ต้องการประชาสัมพันธ์ติดต่อกองบรรณาธิการ wearecp.com ที่อีเมล์ [email protected]

เครดิตบทความและรูปภาพ: PR CPF, CP All (https://www.cpfworldwide.com/th/about/vision)