ความมุ่งมั่นของซีพี เพื่อผู้คนและชุมชน

ซีพี มุ่งมั่นเพื่อผู้คนและชุมชน ก้าวสู่สังคมพึ่งตนเอง เพื่อความยั่งยืน เครือเจริญโภคภัณฑ์ดำเนินการประกาศนโยบายและความมุ่งมั่น, สร้างการมีส่วนร่วมกับคู่ค้า เกษตรกร และคนในชุมชน, ให้การสนับสนุนและส่งเสริมนำศักยภาพขององค์กร และการสร้างความร่วมมือและเครือข่ายพันธมิตร

ความมุ่งมั่นของซีพี เพื่อโลกของเราใบนี้

การปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว เป็นเรื่องหลักที่ต้องดำเนินการ โดยรวมพลังทุกกลุ่มธุรกิจในเครือฯ ให้ร่วมกัน ร้อยเรียงความดี สู่สังคมและประเทศชาติ ในโครงการ "CP ร้อยเรียงความดี ร้อย รักษ์ โลก" ด้วยการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศไทยและโลกของเรา โดยเครือซีพีได้ตั้งเป้าหมายปลูกต้นไม้ 20 ล้านต้น เพื่อนำไปสู่การเป็นองค์กรที่ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2573